polaroids

Fujifilm polaroid style camera adds sound to your pics
Fujifilm is modernising your nostalgia by adding QR codes to your polaroids