5 dishes that shaped my life... chef Francky Semblat

Chef Francky Semblat helms Al Muntaha at the Burj Al Arab
09December2019
Sarakshi Rai